Наш колектив

Тімкова Тетяна
Миколаївна
tetiana.timkova
@knlu.edu.ua
Сорокін Сергій Володимирович
sergii.sorokin
@knlu.edu.ua
Пророченко Наталія Олександрівна
nataliia.prorochenko
@knlu.edu.ua
Ксьондзик Наталія Миколаївна
nataliia.ksondzyk
@knlu.edu.ua
Голець Оксана Ярославівна
oksana.golets
@knlu.edu.ua
Четверня  Тетяна Володимирівна
tetiana.chetvernia
@knlu.edu.ua
Польова (Шулькевич)
Олена Сергіївна
olena.polova
@knlu.edu.ua
Шихизаде Інтігам Алісахіб огли
intigam.shikhizada
@knlu.edu.ua
Пілик Віталія Василівна
 vitaliya.pilyk
@knlu.edu.ua
Сіленко Наталія Василівна
nataliia.silenko
@knlu.edu.ua
Mobirise

Тімкова Тетяна Миколаївна

Кандидат філологічних наук, завідувач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу (з 2015 року), завідувач кафедри тюркської філології (з 2017 року), доцент (2014).

З 2006 року працювала на посаді викладача, старшого викладача кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У період з 2007 по 2011 роки навчалася в аспірантурі Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського Національної академії наук України (спеціальність 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії).

Дисертацію на тему: "Макроконцепт АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА у турецькій мовній картині світу" для здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук захистила у 2014 році.

Має понад 30 публікацій наукового та науково-методичного характеру у різних виданнях, з них 1 наукову публікацію у виданні, що входить до міжнародної бази цитування Web of Science, 7 – у фахових виданнях України, 4 у міжнародних закордонних виданнях.

У 2019 році увійшла до складу редколегії міжнародного наукового журналу «Тюркологія», що виходить друком у м. Баку, Азербайджан.

Викладає турецьку мову, усний двосторонній переклад (турецька мова) та інші. Керує магістерськими роботами. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.


Mobirise

Сорокін Сергій Володимирович

Директор Інституту східних мов (з 2003 по 2005 і з 2009 по 2012), декан факультету сходознавства (з 2012 по 2022), декан факультету східної і слов’янської філології (з 2022), завідувач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу (з 2005 по 2015), професор кафедри тюркської філології, кандидат філологічних наук (2002), доцент (2004).

Автор більш як 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографії "Турецька і українська мови в системі координат ВИД – ЧАС – МОДАЛЬНІСТЬ" (К., 2009), навчальних посібників "Читаймо та розмовляймо турецькою: практикум з усного і писемного мовлення (для студентів ІІІ курсу)" (К., 2005), "Практичний курс перекладу з турецької мови. Частина перша. Переклад газетно-інформаційних текстів" (К., 2010), "Історія турецької мови: курс лекцій" (К., 2016, у співавторстві з Н.М.Ксьондзик), підручника "Практична граматика турецької мови" (К., 2018).

Викладає теоретичну і практичну граматику турецької мови, практичний курс перекладу з турецької мови, базовий курс османської мови, керує науковими працями магістрантів і аспірантів. 

Mobirise

Пророченко Наталія Олександрівна

Кандидат історичних наук (1997), доцент (2009), старший науковий співробітник зі спеціальності: політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (2006), доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу, доцент кафедри тюркської філології.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника "Туреччина: історія, культура, географія" (К., 2005).

Викладає історію східних цивілізацій, історію Туреччини, Ірану, країн Арабського Сходу, Індії, Китаю, Японії, Кореї, Ізраїлю.

До сфери професійних інтересів входить не лише історія, а й політологія країн Близького і Середнього Сходу.

Mobirise

Ксьондзик Наталія Миколаївна

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. З відзнакою закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин (1975), за фахом - спеціаліст із міжнародних відносин.

У Київському національному лінгвістичному університеті працює з 1993 року на різних посадах: завідувача кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу, доцента кафедри східних мов і цивілізацій, доцента кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу, доцент кафедри тюркської філології. Захистила дисертацію на тему: "Турецька трудова імміграція в країнах Західної Європи: соціально-політичний аспект (60-ті – 70-ті роки)".

Викладає дисципліни: вступ до тюркської філології; турецька мова; історія турецької мови; керує магістерськими роботами.


Mobirise

Голець Оксана Ярославівна

Кандидат філософських наук (2005 р.), доцент (2014 р.). У Київському національному лінгвістичному університеті викладає з 2004 р. (2004-2009 рр. – викладач, старший викладач кафедри філософії; 2010-12 рр. – старший викладач кафедри історії України і філософії; 2012-15рр. – в.о. доцента та доцент кафедри філософії; з 2015 р. – доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу), доцент кафедри тюркської філології. Випускниця філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998 р.). У 2001р. закінчила аспірантуру філософського факультету цього ж університету, спеціалізуючись з феноменології релігії. Сфера наукових інтересів – філософське релігієзнавство, філософське сходознавство, культурологія. Основні курси: «Релігійні і філософські вчення Китаю», «Релігійні та філософські вчення Японії», «Релігійні та філософські вчення Кореї», «Авраамічні релігії».

Mobirise

Четверня Тетяна Володимирівна

Спеціаліст філології, у 2006 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за спеціальністю «Переклад (турецька, англійська)».

Викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу з 2005 року. Навчання в аспірантурі на кафедрі східної філології 2009-2017 рр. за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Тема дисертаційного дослідження: етнонаціональні особливості фразеосемантичного поля «Моральні якості людини» в сучасних турецькій та українській мовах. Продовжує дисертаційне дослідження.

Працює на посаді викладача кафедри тюркської філології. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.
Сфера наукових інтересів – фразеологія. З 2018 року знаходиться у декретній відпустці.

Mobirise

Польова (Шулькевич) Олена Сергіївна

Магістр філології (2016), доктор філософії (2022). У 2016 році з відзнакою закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за фахом – перекладач і викладач турецької та англійської мов.

За період навчання в університеті неодноразово займала призові місця на міжнародних олімпіадах із турецької мови, а також, у 2013 році посіла І-ше місце на Всеукраїнській олімпіаді з турецької мови.

З 2016 до 2022 р. навчалась в аспірантурі КНЛУ (напрям підготовки 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії). У 2022 році успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія.

Тема дисертаційного дослідження: Метафора в промовах турецьких політиків: типологія і функції. З 2015 року викладач турецької мови на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу.

Працює на посаді викладача кафедри тюркської філології за сумісництвом. Викладає турецьку мову та практичний курс перекладу; керує курсовими роботами студентів. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю. На сьогоднішній день знаходиться у декретній відпустці.

Mobirise

Шихизаде Інтігам Алісахіб огли

Викладач кафедри тюркської філології. З 2015 року працював викладачем кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2004 р. закінчив Бакинський Слов’янський Університет, за фахом - перекладач азербайджанської та російської мов.

З 2006 по 2009 р. навчався в аспірантурі Міжрегіональної Академії Управління Персоналом м. Київ (напрям підготовки 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою»).

У 2010 р. в МАУП м. Київ здобув науковий ступінь доктор філософії в галузі економіки. Викладає азербайджанську мову.

Сфера наукових інтересів – особливості перекладу неологізмів азербайджанською мовою, історія Азербайджану, Близького та Середнього Сходу.

Mobirise

Пілик Віталія Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент. У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (турецька)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача, перекладача турецької та англійської мов.

У 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Кандидат філологічних наук з 2007 року. Вчене звання доцента присвоєно в 2013 році. Працює у Київському національному лінгвістичному університеті з 2005 року.

На кафедрі тюркської філології Викладає дисципліни: Основи теорії і практики перекладу з турецької мови; лінгвокраїнознавство Туреччини; стилістика; переклад науково-технічних текстів з турецької мови; переклад економічних і юридичних текстів з турецької мови; переклад спеціальних лінгвістичних і перекладознавчих текстів; керує магістерськими роботами.

Mobirise

Сіленко Наталія Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю: мова і література (турецька, англійська), кваліфікація: магістр філології, фахівець з турецької мови і літератури та англійської мови, викладач).

У 2013 році захистила кандидатську роботу з філології (спеціальність 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, тема дисертації: "Лексико-стилістичні особливості турецького рекламного тексту". Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах складає 14 років

З 2005 року працює в КНЛУ. Доцент кафедри східної філології. Виконуюча обов’язки завідувача кафедри китайської філології факультету сходознавства (2014-2017 рр.).

Працює доцентом кафедри тюркської філології з дня її створення по теперішній час.
Відповідальний секретар, член організаційного комітету II етапу Всеукраїнської олімпіади зі східних мов (2013 –2017 рр.).

Відповідальний секретар (2018р.), член організаційного комітету II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі східних мов (2019р.). На сьогоднішній день знаходиться в декретній відпустці.

Mobirise

03680, Україна
м. Київ
вул. Лабораторна 5/17
корпус №3
кабінет 605  • kaf.turf@knlu.edu.ua


  • +38 (044) 521-60-23

Made with ‌

No Code Website Builder